Polityka zwrotów

Polityka Zwrotów specwp.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Polityka Zwrotów niniejsza określa zasady zwrotu produktów cyfrowych zakupionych w sklepie internetowym specwp.pl, prowadzonym przez Cashcrown.pl Sp z o.o. z siedzibą w Rzemieślnicza 17/17, Sanok, 38-500, Polska, KRS 0000570461, REGON 362199627, NIP 6871960396.

Zwroty Produktów Cyfrowych

 1. Produkty cyfrowe sprzedawane przez specwp.pl obejmują m.in. usługi serwisu, naprawy i optymalizacji stron internetowych, raporty, pliki do pobrania oraz wszelkie inne usługi dostarczane w formie niematerialnej.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do „umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.”
 3. W związku z powyższym, zamówione produkty cyfrowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie po rozpoczęciu ich realizacji.

Wyjątki od Polityki Zwrotów

 1. W szczególnych przypadkach, np. gdy produkt cyfrowy został dostarczony w sposób wadliwy lub niekompletny, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji zgodnie z naszą Polityką Reklamacyjną.
 2. Reklamację należy zgłaszać drogą mailową na adres: bok@specwp.pl, podając szczegółowy opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko, adres email).
 3. Specwp.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

Procedura Składania Reklamacji

 1. Aby złożyć reklamację, należy:
  • Przesłać wiadomość e-mail na adres bok@specwp.pl.
  • W wiadomości e-mail należy podać szczegółowy opis problemu oraz dane umożliwiające identyfikację zamówienia.
 2. Specwp.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia Końcowe

 1. Niniejsza Polityka Zwrotów stanowi integralną część Regulaminu Sklepu specwp.pl i jest dostępna na stronie internetowej specwp.pl.
 2. Specwp.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Zwrotów. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez specwp.pl, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej specwp.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Zwrotów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Kontakt

 1. W razie pytań dotyczących Polityki Zwrotów prosimy o kontakt:
 • Adres e-mail: bok@specwp.pl
 • Adres korespondencyjny: Rzemieślnicza 17/17, Sanok, 38-500, Polska

Niniejsza Polityka Zwrotów ma na celu wyjaśnienie zasad zwrotów produktów cyfrowych sprzedawanych przez specwp.pl oraz ochronę praw i interesów zarówno Klienta, jak i sprzedawcy. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z jej treścią przed dokonaniem zakupu.

Scroll to Top