Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego specwp.pl

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy specwp.pl, działający pod adresem internetowym specwp.pl, jest prowadzony przez Cashcrown.pl Sp z o.o., z siedzibą w Rzemieślnicza 17/17, Sanok, 38-500, Polska, KRS 0000570461, REGON 362199627, NIP 6871960396.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego specwp.pl, w tym składania zamówień, dokonywania płatności, realizacji zamówień, reklamacji i zwrotów.
 3. Klientem sklepu internetowego specwp.pl może być każda osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Oferta i Zakres Usług

 1. Specwp.pl oferuje usługi w zakresie serwisu, naprawy i optymalizacji stron internetowych opartych na platformie WordPress.
 2. Szczegółowy opis usług, ich zakres oraz ceny znajdują się na stronie internetowej sklepu specwp.pl.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie specwp.pl są cenami netto (bez VAT) i brutto (z VAT), chyba że wskazano inaczej.
 4. Specwp.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie, cenach oraz warunkach sprzedaży. Jednakże, warunki obowiązujące w momencie składania zamówienia są wiążące dla Klienta.

Składanie Zamówień i Płatności

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej specwp.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient obowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, podając wszystkie niezbędne dane.
 3. Płatności za zamówione usługi można dokonywać za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych (np. PayU, PayPal), przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez specwp.pl potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

Realizacja Zamówień

 1. Realizacja zamówień następuje w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności, chyba że określono inaczej.
 2. W przypadku dużej ilości zamówień, czas realizacji zamówienia może być przedłużony do 14 dni roboczych, przy czym zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich opłacenia.
 3. Specwp.pl dołoży wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane szybko i sprawnie. W przypadku opóźnień lub problemów z realizacją, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Klient zobowiązany jest do współpracy z specwp.pl, udostępniając wszelkie niezbędne informacje i dane dostępu, niezbędne do wykonywania zamówionych usług.

Reklamacje i Zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwego wykonania usługi lub jej niewykonania.
 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie specwp.pl lub drogą mailową na adres: bok@specwp.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko, adres email).
 4. Specwp.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętych działaniach.
 5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, specwp.pl zobowiązuje się do naprawienia wadliwej usługi lub zwrotu poniesionych kosztów.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego specwp.pl jest Cashcrown.pl Sp z o.o.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności specwp.pl.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej specwp.pl, a jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług oferowanych przez specwp.pl.
 2. Specwp.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez specwp.pl, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie internetowej specwp.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Cashcrown.pl Sp z o.o.

Regulamin niniejszy ma na celu zapewnienie klarowności i przejrzystości w relacjach między specwp.pl a Klientami, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed skorzystaniem z naszych usług. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy!

Scroll to Top